Journal of Science and Education's 25(04).2017

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3
Author: TS. Đinh Văn Tạc, TS. Vũ Thị DuyênPage: 1
2The discourse process in “Chiec thuyen ngoai xa” by Nguyen Minh Chau
CHU TRÌNH DIỄN NGÔN TRONG “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
Author: PGS.TS. Lê Đức LuậnPage: 6
3Semantic - pragmatic values of temporal noun phrases in literary writings
GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
Author: ThS. Lê Sao MaiPage: 14
4Autobiographical elements in the novels “Hoa bươm bướm” (The butterfly flower) and “Người về đầu non” (Back to the mountain) by Vo Hong
YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “HOA BƯƠM BƯỚM” VÀ “NGƯỜI VỀ ĐẦU NON” CỦA VÕ HỒNG
Author: ThS. Nguyễn Văn Tổng TổngPage: 20
5THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN LEGAL EDUCATION FOR STUDENTS AT THE PRESENT TIME
VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG VIỆC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
Author: TS. Nguyễn Thị Hoàng AnhPage: 25
6Measures to develop students’ experimental practice skills in physics at high school
CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
Author: GVC.TS. Huỳnh Trọng DươngPage: 37
7EXPERIENCE IN REFRESHER TRAINING FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM
KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Ở CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
Author: Cộng sự, ThS. Đặng Danh HướngPage: 43
8CURRICULUM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF TRAINING ACTIVITIES FOR THE SOUTHERN KHMER LANGUAGE PHILOLOGICAL PEDAGOGY DISCIPLINE IN THE DIRECTION OF ENHANCING STUDENTS’ COMPETENCES
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN KHMER NAM BỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG
Author: ThS. Bùi Thị LuyếnPage: 48
9BUILDING UP SCIENTIFIC THINKING METHODS IN TEACHING ANALYTICAL CHEMISTRY FOR STUDENTS MAJORING IN CHEMISTRY EDUCATION
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC KHI GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC
Author: Cộng sự, ThS. Nguyen Mau ThanhPage: 57
10IMPROVING PEDAGOGICAL STUDENTS’ SPEAKING SKILL TO MEET CURRENT STANDARD PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR TEACHERS
NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HIỆN NAY
Author: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiPage: 61
11Experimenting some measures to develop the skill of using diagrams for pre-schoolers aged 5 to 6 through their science discovery activity
THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Author: GV.ThS. Trần Viết NhiPage: 65
12DEVELOPING PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CAPACITY FOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS THROUGH THE USE OF VISUAL IMAGES IN TEACHING UNDER THE DIRECTION OF THE CONSTRUCTIVISM THEORY
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO
Author: ThS. Nguyễn Thị Hà Phương, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2Page: 71
13SOME MEASURES TO MANAGE RENOVATION OF ENGLISH TEACHING METHODS AT JUNIOR HIGH SCHOOLS IN BEN CAT TOWN, BINH DUONG PROVINCE
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Author: ThS. Phạm Nguyễn Lan PhươngPage: 79
14EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR EDUCATION ADMINISTRATORS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF EDUCATION - UNIVERSITY OF DANANG
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Mỹ DungPage: 85
15SOME ISSUES RAISED IN REFRESHER TRAINING FOR CIVIC EDUCATION TEACHERS IN DAK LAK TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION RENOVATION
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA TỈNH ĐĂK LĂK ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Author: GVC.TS. Vương Thị Bích Thuỷ, GV.TS. Đinh Thị PhượngPage: 94
16REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL MANAGERS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND HOW TO APPLY TO VIETNAM
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
Author: TS. Cộng Sự 1, TS. Phạm Bích ThủyPage: 99
17ORIENTING ETHICAL VALUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS AT BA RIA - VUNG TAU CITY
ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Author: TS. Cộng Sự 1, TS. Đồng Văn ToànPage: 106
18SOME EXPERIENCE IN TRAINING GENERAL EDUCATION TEACHERS IN THE WORLD AND ORIENTATION FOR APPLICATION IN THE CURRENT SITUATION OF VIETNAM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY
Author: ThS. Nguyễn Hữu Duy ViễnPage: 113
19The status quo of selecting themes and contents for preschoolers’ science discovery activity about the surrounding environment
THỰC TRẠNG LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON
Author: TS. Nguyễn Tuấn VĩnhPage: 121