Journal of Science and Education's 35(04).2019

1STUDY ON HYDROLYSIS REACTION OF CHICKEN CARTILAGE USING FLAVOURZYME
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SỤN KHỚP CHÂN GÀ SỬ DỤNG FLAVOURZYME
Author: TS. Phạm Thị Mỹ, TS. Bùi Xuân ĐôngPage: 1
2FABRICATING BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS ON GERMANIUM SUBSTRATE AND INVESTIGATING SOME OF ITS PROPERTIES
CHẾ TẠO MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC TRÊN ĐẾ GECMANI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY NHIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NÓ
Author: TS. Mai Thị Kiều LiênPage: 7
3EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON SILVER NANOPARTICLES BIOSYNTHESIS BY TRICHODERMA ASPERELLUM
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM
Author: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, GV.TS. Nguyễn Minh LýPage: 14
4FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER
CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Author: TS. Đinh Văn Tạc, TS. Vũ Thị Duyên, TS. Cộng Sự 1Page: 20
5THE DIFFERENCE IN THE INVESTMENT IN CHILDREN’S EDUCATION AMONG HOUSEHOLDS IN DA NANG CITY
SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐẦU TƯ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO CON CÁI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Author: TS. Hà Văn HoàngPage: 26
6HISTORY AND CULTURE OF SOUTH EAST ASIA AND VIETNAM FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORIAN A.J. TOYNBEE
LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SỬ GIA A.J. TOYNBEE
Author: GV.TS. Lê Thị maiPage: 31
7THE TEXTUAL STRUCTURE, FORM AND COHESION IN CONTRACTS OF TRAINING AND EDUCATION ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
KẾT CẤU, THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VĂN BẢN HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: Phạm Thị Thanh Mai, PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnPage: 38
8THE ROLE OF MARXIST - LENINIST PHILOSOPHY IN VIETNAM INNOVATION
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Author: GV.TS. Đinh Thị PhượngPage: 49
9PROCESS OF RECEIVING WESTERN ASTRONOMY IN CHINA FROM THE XVII CENTURY TO THE XVIII CENTURY
QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN THIÊN VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY Ở TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ XVII ĐẾN THẾ KỈ XVIII
Author: GVC.TS. Trương Anh ThuậnPage: 55
10SOME CHARACTERISTICS OF THE URBANIZATION PROCESS IN TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE (1997 - 2017)
ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017)
Author: PGS.TS. Lưu Trang, TS. Cộng Sự 1Page: 62
11INTERVIEW WORK IN DA NANG NEWSPAPER - FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTERVIEWEE
TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG - TIẾP CẬN TỪ ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
Author: ThS. Trần Thị TuyếtPage: 70
12STUDY ON THE CURRENT TEXTBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AND THE APPLICATION TO THE DEVELOPMENT OF TEXBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
TÌM HIỂU GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT HIỆN HÀNH VÀ VẬN DỤNG THAM KHẢO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi, TS. Nguyễn Hoàng ThânPage: 77
13ASSESSMENT OF PRACTICE TEACHING CLASSES OF STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: GV.TS. Nguyễn văn TháiPage: 84