Journal of Science and Education's 37(01).2020

1EFFECT OF IN VITRO CULTURE CONDITIONS ON SOMATIC EMBRYOGENESIS OF Polyscias fruticosa (L.) Harms
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)
Author: Trần Quang Dần, GV.TS. Nguyễn Minh LýPage: 1
2THE DISTRIBUTION OF THE IONIZATION PULSE AMPLITUDES OF THE FISSION CHAMBER
PHÂN BỐ BIÊN ĐỘ XUNG ION HÓA CỦA BUỒNG PHÂN HẠCH
Author: Cộng sự, TS. Dụng Văn LữPage: 7
3SOME GENERALIZED METRIC PROPERTIES ON THE HYPERSPACE OF FINITE SUBSETS OF A TOPOLOGICAL SPACE
MỘT SỐ TÍNH CHẤT METRIC SUY RỘNG TRÊN SIÊU KHÔNG GIAN GỒM CÁC TẬP CON HỮU HẠN CỦA MỘT KHÔNG GIAN TOPO
Author: ThS. Ông Văn TuyênPage: 12
4THE REGULARITY INDEX OF A SET OF SEVEN FAT POINTS IN PROJECTIVE SPACE P4
CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP 7 ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH P^4
Author: TS. Trần Nam SinhPage: 18
5THE EFFECT OF TEMPERATURE AND TIME IN ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION OF PHYCOCYANIN FROM MICROALGAE ARTHROSPIRA PLATENSIS
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SIÊU ÂM ĐẾN HIỆU QUẢ TÁCH CHIẾT PHYCOCYANIN TỪ SINH KHỐI TẢO ARTHROSPIRA PLATENSIS
Author: GV.TS. Trịnh Đăng MậuPage: 25
6ROMANIAN DIPLOMATIC EFFORTS WITH THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE ISSUE OF VIETNAM WAR (1966 - 1973)
NỖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA RUMANI VỚI HOA KỲ VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1966 - 1973)
Author: ThS. Nguyễn Thế HàPage: 30
7SEVERAL SPEECH PHENOMENA ASSOCIATED WITH NUMERALS
MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ
Author: PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnPage: 39
8LOOKING INTO PATRICK MODIANO’S NOVELS FROM “THEORY ABOUT THE DÉRIVE” OF GUY DEBORD
TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO NHÌN TỪ “LÍ THUYẾT VỀ SỰ TRÔI DẠT” CỦA GUY DEBORD
Author: Trần Thanh NhànPage: 46
9TRADE RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND THE BRITISH WEST INDIES (1823 - 1846)
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)
Author: Cộng sự, ThS. Nguyễn Thị Kim TiếnPage: 54
10QUESTIONS IN THE INTERVIEW WORK IN DA NANG NEWSPAPER
CÂU HỎI TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trần Thị TuyếtPage: 68
11SOME ISSUES OF TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGNERS BY COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiPage: 78
12STUDY ON GEOGRAPHY EDUCATION IN BACHELOR’S THESES AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐỊA LÍ TRONG CÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: GV.TS. Nguyễn văn TháiPage: 85