Journal of Science and Education's 6(01) - 2013

1THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
The reality of safe vegetable production in Danang city and suggestions for the development
Author: ThS. Nguyễn Huy BìnhPage: 1
2VÀNH NỘI XẠ ĐƠN VÀ VÀNH LINH HÓA TỬ ĐƠN
Mininjective and minannihilator rings
Author: Phan Chí DũngPage: 7
3NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ANION NỀN ĐẾN ĐỘ ĐỆM VÀ pH TẠO KẾT TỦA HIDROXIT TỪ DUNG DỊCH MẠ ĐIỆN NIKEN CHỨA GLIXIN
A study on the influence of background anions on the buffer capacity and ph of hydroxide precipitate formation from baths of glycine-containing electrolytes for electroplating nickel
Author: TS. Đinh Văn Tạc, TS. Vũ Thị DuyênPage: 12
4ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP KClO3 VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY ĐẬU XANH (Vigna radiata (L.) Wilczeck) TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QuảNG NAM
Influence of kclo3 and some microelements on the growth, development, productivity and quality of the mung beans (vigna radiata (l.) wilczeck) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province
Author: PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê, Lê Thị Kim LànhPage: 17
5NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA XẠ KHUẨN SINH CHẤT KHÁNG SINH CHỐNG NẤM THUỘC CHI STREPTOMYCES PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN - QuảNG NAM
A study on the distribution of the actinomycete producing antifungal antibiotics of the genus streptomyces isolated from agricutural land in Hoian - Quangnam
Author: TS. Đỗ Thu Hà, Huỳnh Thị PhụngPage: 22
6SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE GIẢI CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ MẶT THAM SỐ TRONG MÔN HÌNH HỌC VI PHÂN
Using maple software for solving basic problems of parameter surface in differential geometry subject
Author: Trần Lê Nam, Phan Thị HiệpPage: 28
7THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Real conditions and suggestions for the development of human resources of foreign languages for tourist purposes in Danang city
Author: PGS.TS. Dương Quốc CườngPage: 33
8CHÂU VĂN LIÊM VÀ NHỮNG VẦN THƠ CÁCH MẠNG
Chau Van Liem and revolutionary poems
Author: Nguyễn Thị Mỹ HạnhPage: 38
9SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII - XVIII: NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TIẾP XÚC VĂN HÓA
The introduction and development of buddhism in southern Vietnam in the seventeenth and eighteenth century: viewed from the perspective of cultural exposure
Author: Trần Xuân HiệpPage: 42
10NHỮNG HÀNH ĐỘNG CHỐNG PHÁ HỘI NGHỊ PARIS VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU (1967-1975)
Actions against the Paris peace conference and the Paris peace accords by Nguyen Van Thieu (1967-1975)
Author: ThS. Nguyễn Mạnh HồngPage: 47
11CHUYẾN ĐI BẮC KỲ NĂM ẤT HỢI (1876) CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ NHÌN TỪ BÌNH DIỆN THỂ TÀI VĂN HỌC
The journey to tonkin 1876 (Truong Vinh Ky) - viewed from the genre of literary field
Author: PGS.TS. Nguyễn Phong NamPage: 53
12SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CƠ CẤU GIAI CẤP TRONG XÃ HỘI INĐÔNÊXIA TỪ NĂM 1816 ĐẾN 1942
The changes in social class structure of Indonesia from 1816 to 1942
Author: Nguyễn Thị TùngPage: 59
13THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở CÁC ĐẢO TỪ QuảNG TRỊ ĐẾN QuảNG NGÃI
Real situations and suggestions on the sustainable tourism development of the islands from Quangtri to Quangngai
Author: GV.TS. Nguyễn Thanh Tưởng, Phạm Trung LươngPage: 65
14XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CÔNG THỨC ĐÁNH GIÁ Quá TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Building a system of criteria and formulas to evaluate the urbanization process in Vietnam
Author: Phạm Đỗ Văn TrungPage: 71
15ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Evaluating the level of meeting the job requirements of graduates in bachelor of preschool education from University of Education – The University of Danang
Author: ThS. Trịnh Thế AnhPage: 78
16ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Evaluating the level of meeting the job requirements of graduates in bachelor of preschool education from University of Education – The University of Danang
Author: Đặng Quốc HoèPage: 78
17MỘT SỐ LỖI THÔNG THƯỜNG CỦA HỌC SINH KHI HỌC LẬP TRÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 11 PHỔ THÔNG.
Common mistakes made by high school students learning programming in the grade 11 computing program
Author: ThS. Lê Viết ChungPage: 85
18PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN
Methods of using mindmaps in teaching Vietnam‘s natural geography modules at faculty of geography, University of Education - The University of Danang
Author: PGS.TS. Đậu Thị HoàPage: 89
19CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU Quả DẠY- HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP AN NINH NHÂN DÂN II, VIỆT NAM
The ways of increasing the quality of teaching – learning esp at College of People’s Security II, Vietnam
Author: PGS.TS. Phan Văn Hoà, Võ Thị Tường VyPage: 97
20BIỆN PHÁP QuảN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Suggestions for the management of vocational education for high school students in Quynhon city, Binhdinh province
Author: Nguyễn Thuý LinhPage: 102
21MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢNG DẠY THỰC NGHIỆM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ
Some ways to foster the capacity of experimental teaching for pedagogical students of physics
Author: Nguyễn Thanh NguyênPage: 106
22MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VƯỢT QUA THÁCH THỨC KHI DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
Some solutions to help teachers and students overcome challenges of project-based learning
Author: Phạm Đồng Châu ThuỷPage: 110