Journal of Science and Education's 9(04) - 2013

1SOME PROBLEMS ON THE EQUILIBRIUM CONSTANT K OF THE REVERSIBLE REACTION AND THE EFFECT ON FACTORS TO THE DISPLACEMENT OF CHEMICAL EQUILIBRIUM
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẰNG SỐ CÂN BẰNG K CỦA PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC
Author: PGS.TS. Lê Tự Hải, ThS. Nguyễn Thị Lan AnhPage:
2THE STUDY ON RECOVERING TOTAL OXIDES OF RARE EARTH ELEMENTS FROM QUANGTRI MONAZITE ORE BY BASE METHOD
THU HỒI TỔNG OXIT CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG MONAZIT QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỀM
Author: ThS. Đào Văn DũngPage:
3SOME STRIKING POINTS OF OVERSEA VIETNAMESE PROSE AFTER 1975
MỘT VÀI ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM HẢI NGOẠI SAU NĂM 1975
Author: Hoàng Thị Thu HiềnPage:
4DEFENSIVE TO TAKE THE FIGHT” - THE DECISIVE TACTIC OF FAMOUS GENERAL NGUYEN TRI PHUONG IN THE WAR OF RESISTANCE AGAINST THE FRENCH COLONIALISTS IN DANANG BATTLEFIELD
“LẤY THỦ LÀM CHIẾN” - CHIẾN THUẬT ĐÁNH PHÁP CHỦ ĐẠO TẠI MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG CỦA DANH TƯỚNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Author: TS. Lê Thị Thu HiềnPage:
5THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY method AND AREA STUDIES IN RESEARCHING VIETNAMESE VILLAGES
VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHU VỰC HỌC TRONG NGHIÊN CỨU LÀNG XÃ VIỆT NAM HIỆN NAY 
Author: Đỗ Thị LoanPage:
6HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR CHULAI OPEN ECONOMIC ZONE UNTIL 2020: THE CURRENT Situation AND SOLUTIONS
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI ĐẾN NĂM 2020: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Author: Trần Phan Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh Page:
7QUANGNAM BUDDHISM IN THE NGUYEN LORDS PERIOD (1558 – 1777)
PHẬT GIÁO QUẢNG NAM DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN (1558 – 1777)
Author: Nguyễn Duy PhươngPage:
8THE PROCESS OF CONCRETIZING THE DECLARATION OF SLAVERY EMANCIPATION IN AMERICA (1863- 1877)
QUÁ TRÌNH CỤ THỂ HÓA TUYÊN NGÔN GIẢI PHÓNG NÔ LỆ Ở MỸ (1863- 1877)
Author: GV.TS. Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị ChiPage:
9MEASURES FOR ASSESSING ADMINISTRATIVE STAFF IN UNIVERSITY OF EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG
BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Trương Thị ThảoPage:
10RESEARCH ON EPIGRAPHS at PAGODAS IN DANANG
NGHIÊN CỨU VĂN BIA CHÙA ĐÀ NẴNG
Author: Nguyễn Hoàng ThânPage:
11YIN-YANG PHILOSOPHY IN THE KOREAN’S TRADITIONAL FUNERAL
TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG TRONG TANG LỄ TRUYỀN THỐNG NGƯỜI HÀN
Author: Bùi Thị ThoaPage:
12THE ATTITUDE TOWARD TEACHING PROFESSION OF STUDENTS AT UNIVERSITY OF EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: ThS. Lê Thị Kim Thu, TS. Hoàng Thế HảiPage:
13SOME IMPORTANT pedagogic METHODS IN USING HISTORICAL LITERATURE to EXPLAIN the content of pictures in TEACHING VIETNAMESE HISTORY FROM 1945 TO 1954 AT HIGH SCHOOL (STANDARD PROGRAM)
MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU THÀNH VĂN ĐỂ GIẢI THÍCH NỘI DUNG TRANH ẢNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Author: Đặng Văn Hồ, Ngô Hoàng LongPage:
14SURVEY RESULTS AND proposing THE MODEL OF CLIMATE CHANGE EDUCATION FOR STUDENTS IN DANANG URBAN AREA (Studying the case in Camle District)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO HỌC SINH Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (Nghiên cứu trường hợp tại quận Cẩm Lệ)
Author: PGS.TS. Võ Văn Minh, Châu Phi, Nguyễn Minh HùngPage:
15ACTIVITIES OF ACADEMIC ADVISORS IN UNIVERSITY OF EDUCATION - THE UNIVERSITY OF DANANG
HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Author: TS. Nguyễn Thị Hằng PhươngPage:
16RESEARCH BY STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION – CANTHO UNIVERSITY: STATUS AND SOLUTIONS
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC CẦN THƠ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Author: Đinh Minh QuangPage:
17DESIGNING A PROJECT on METHODS OF TEACHING CHEMICAL THEORIES AND LAWS
THIẾT KẾ DỰ ÁN DẠY VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC THUYẾT VÀ ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC
Author: Phan Đồng Châu ThuỷPage:
18SOME MEASURES TO IMPROVE EFFICIENCY IN INTEGRATING FOLKLORE INTO SCHOOLS
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐƯA VĂN HÓA DÂN GIAN VÀO TRƯỜNG HỌC
Author: Vũ Xuân TriệuPage:
19MEASURES TO STRENGTHEN the MANAGEMENT of INFORMATICS TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DALAT
CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Author: Lê Thị UyênPage: