Hướng dẫn - Quy định

# Nội dung
01.Hướng dẫn chung (2014.04.10)
02.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho tác giả (2014.04.10)
03.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho phản biện (2014.04.10)
04.Chính sách dành cho tác giả
05.Mẫu trình bày bài báo (2013.11.01) (2013.11.01)
06.Mẫu nhận xét phản biện (2013.11.01) (2013.11.01)
07.Hướng dẫn sử dụng Endnote (2014.09.01)
08.Mẫu Endnote: Định dạng dành cho TC KH&GD - JSE (2014.08.15) (2014.08.15)
09.Mẫu Mendeley: Định dạng dành cho TC KH&GD - JSE (2014.09.05) (2014.09.05)