Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Quốc  Tiến Họ tên TS. Nguyễn Quốc Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email nguyenquoctien1982@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 12 30-09-19