Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến Họ tên ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email cancapnhat@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 54 30-03-20