Thông tin nhà khoa học

.. Thái Văn Anh Họ tên Thái Văn Anh
Giới tính
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: Thái Văn Anh,
10(01) - 2014 62 15-04-14