Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Công Thuỳ Trâm Họ tên ThS. Nguyễn Công Thuỳ Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0511.892312
Email ncthtram@gmail.com
Quê quán Điện Minh, ĐIện Bàn, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 18(01).2016 15 30-03-16
2 13(04) - 2014 34 20-12-14
3 3(02) - 2012 124 15-08-12
4 1(1) - 2011 140 15-11-11
5 1(1) - 2011 110 15-11-11