Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Lan Phương Họ tên ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Không
Điện thoại 0905416498
Email nguyenthilanphuongsp@gmail.com
Quê quán Quảng Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 23(02).2017 24 30-06-17
2 13(04) - 2014 38 20-12-14