Thông tin nhà khoa học

.CN. Trần Quang Dần Họ tên Trần Quang Dần
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email chuakhaibao@mailserver.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 1 30-03-20
2 36(05).2019 9 30-12-19