Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đoạn Chí Cường Họ tên ThS. Đoạn Chí Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email doanchicuong@gmail.com
Quê quán Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 4(03)- 2012 22 15-09-12
2 4(03)- 2012 44 15-09-12
3 1(1) - 2011 29 15-11-11