Thông tin nhà khoa học

.TS. Đoàn Thị  Vân Họ tên TS. Đoàn Thị Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0963645075
Email doanvandhsp2014@gmail.com
Quê quán Hải Dương
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 13(04) - 2014 38 20-12-14