Thông tin nhà khoa học

.TS. Cộng Sự 3 Họ tên TS. Cộng Sự 3
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 1 30-12-19
2 35(04).2019 14 29-12-19
3 34(03).2019 1 30-09-19
4 34(03).2019 26 30-09-19
5 34(03).2019 73 30-09-19
6 32(01).2019 45 30-03-19
7 32(01).2019 82 30-03-19
8 29A(03).2018 95 30-09-18
9 29B(03).2018 49 30-09-18
10 29B(03).2018 1 30-09-18
11 29B(03).2018 92 30-09-18
12 29B(03).2018 126 30-09-18