Thông tin nhà khoa học

.TS. Cộng Sự 4 Họ tên TS. Cộng Sự 4
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 1 30-09-19
2 34(03).2019 73 30-09-19
3 32(01).2019 18 30-03-19
4 29B(03).2018 1 30-09-18
5 29B(03).2018 92 30-09-18
6 29B(03).2018 126 30-09-18