Thông tin nhà khoa học

.DH. Cộng Sự 5 Họ tên Cộng Sự 5
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 1 30-09-18
2 29B(03).2018 126 30-09-18