Thông tin nhà khoa học

.. Đào Thị Việt  Anh Họ tên Đào Thị Việt Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0123456789
Email chuaco@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 12(03) - 2014 114 20-09-14