Thông tin nhà khoa học

.TS. Vũ Thường Linh Họ tên TS. Vũ Thường Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 01239502418
Email vuthuonglinh@gmail.com
Quê quán Liên Bão - Tiên Du - Bắc Ninh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 53 30-06-18