Thông tin nhà khoa học

.TS. Tống Thị Mỹ  Thi Họ tên TS. Tống Thị Mỹ Thi
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 01238772066
Email tongthimythi149@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 17B(04) - 2015 109 30-12-15
2 15(02) - 2015 97 30-06-15