Thông tin nhà khoa học

.TS. Tưởng Duy Hải Họ tên TS. Tưởng Duy Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0912717893
Email tuongduyhai79@yahoo.fr
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 39 30-09-18
2 29B(03).2018 34 30-09-18