Thông tin nhà khoa học

.TS. Thái Phan Vàng Anh Anh Họ tên TS. Thái Phan Vàng Anh Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0905348181
Email vanganh.hoaco@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 18(01).2016 20 30-03-16
2 17A(04) - 2015 1 01-11-15