Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Họ tên TS. Nguyễn Thị Hằng Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email hangphuong19@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 98 30-03-19
2 9(04) - 2013 31-12-13