Thông tin nhà khoa học

.CN. Phan Thuỵ Ý Họ tên Phan Thuỵ Ý
Giới tính
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 4(03)- 2012 22 15-09-12