Thông tin nhà khoa học

.CN. Trần Anh Tiến Họ tên Trần Anh Tiến
Giới tính
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 8(03) - 2013 113 15-10-13
2 7(02) - 2013 101 15-06-13
3
Tác giả: Trần Anh Tiến,
5(04) - 2012 122 15-12-12