Thông tin nhà khoa học

.CN. Trần Thị Thu Thư Họ tên Trần Thị Thu Thư
Giới tính
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 3(02) - 2012 124 15-08-12