Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Khắc Sính Họ tên TS. Nguyễn Khắc Sính
Giới tính Nam
Chức vụ Cần cập nhật
Điện thoại 0905000000
Email khacsinh50@gmail.com
Quê quán Cần cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 20(03).2016 79 30-09-16
2 18(01).2016 86 30-03-16
3 17A(04) - 2015 96 01-11-15
4 16(03) - 2015 83 25-09-15