Thông tin nhà khoa học

.TS. Trần Văn Lượng Họ tên TS. Trần Văn Lượng
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 01676674373
Email tranvluong@hcmut.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 13 30-12-18
2 29A(03).2018 77 30-09-18
3 24(03).2017 26 30-09-17