Thông tin nhà khoa học

GVC.TS. Huỳnh Trọng Dương Họ tên GVC.TS. Huỳnh Trọng Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0914065608
Email htduong.dqu@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 17 30-09-18
2 25(04).2017 37 30-12-17