Thông tin nhà khoa học

GV.ThS. Lê Vũ Khánh Trang Họ tên GV.ThS. Lê Vũ Khánh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 09000000
Email lvktrang@ued.udn.vn
Quê quán Cần cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 26 30-12-19
2 32(01).2019 18 30-03-19