Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Thu  Ba Họ tên ThS. Nguyễn Thị Thu Ba
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email thuba@ier.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 27(01).2018 66 30-03-18