Thông tin nhà khoa học

.TS. Phạm Bích Thủy Họ tên TS. Phạm Bích Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 01646964321
Email thuyqlgd08@yahoo.com.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 99 30-12-17