Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa Họ tên PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0914165989
Email quynhhoadhg@gmail.com
Quê quán cần cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 36(05).2019 67 30-12-19