Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Thị Thanh  Thảo Họ tên TS. Lê Thị Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email thaole.dhsphcm@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 100 30-09-18
2 29B(03).2018 110 30-09-18