Thông tin nhà khoa học

.TS. Trần Thị Kiểm  Thu Họ tên TS. Trần Thị Kiểm Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email ttkthu@ctu.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 105 30-09-18