Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Thị  Thuần Họ tên TS. Nguyễn Thị Thuần
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email thuba@ier.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 111 30-09-18