Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Thị Diệu  Linh Họ tên TS. Nguyễn Thị Diệu Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email linhntd@hnue.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 47 30-09-18