Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Văn  Nghĩa Họ tên ThS. Nguyễn Văn Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email nguyenvannghiasp@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 74 30-09-18