Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Thị Thanh  Vân Họ tên TS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email thanhvan.hvu@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 133 30-09-18