Thông tin nhà khoa học

.TS. Trần Bá  Trình Họ tên TS. Trần Bá Trình
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email trinhtb@hnue.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 124 30-09-18