Thông tin nhà khoa học

.TS. Ngô Trọng  Tuệ Họ tên TS. Ngô Trọng Tuệ
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email tue8010@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 130 30-09-18