Thông tin nhà khoa học

.ThS. Võ Thanh  Phước Họ tên ThS. Võ Thanh Phước
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email phuoc0304@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 118 30-06-18