Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Hùng Thế  Bình Họ tên PGS.TS. Hùng Thế Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email hungthebinh@qq.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 89 30-06-18