Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN2(01) - 2012

1TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Effects of climate change on Da Nang city and solutions
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị DiệuTrang: 1
2SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC BMWPVIET VÀ ASPT ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ THỦY VỰC NƯỚC NGỌT Ở KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
Using the bmwpviet and aspt indices for rapid assessment of watereshed quality in Dung Quat economic zone
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Phạm Thị Hồng Hà, Ưng Văn ThạchTrang: 6
3ỨNG DỤNG ẢNH ASTER DEM THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO TRẮC LƯỢNG HÌNH THÁI KHU VỰC MIỀN NÚI QuảNG NAM
Application of aster dem image to establishing geomorphological maps of ountainous areas in Quang Nam province
Tác giả: ThS. Lê Ngọc HànhTrang: 12
4HIỆU ỨNG ÂM ĐIỆN TỪ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ
Acoustomagnetoelectric effect in a quantum well
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Thuỳ TrangTrang: 20
5ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADMIUM (Cd) TÍCH Luỹ TRONG TRẦM TÍCH VÀ MỘT SỐ LOÀI HAI MẢNH VỎ TẠI VŨNG THÙNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Assessment of the cadmium (cd) content accumulated in sediments and some species of bivalvia in vung thung, Da Nang city
Tác giả: Đàm Minh AnhTrang: 27
6ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADMIUM (Cd) TÍCH Luỹ TRONG TRẦM TÍCH VÀ MỘT SỐ LOÀI HAI MẢNH VỎ TẠI VŨNG THÙNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Assessment of the cadmium (cd) content accumulated in sediments and some species of bivalvia in vung thung, Da Nang city
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy VinhTrang: 27
7KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA LILY NHẬP NỘI TRỒNG TRONG VỤ ĐÔNGTẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Potential of growth and development of some lily varietys planted in the winter in Da Nang city
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê, Đặng Kim YếnTrang: 33
8SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA LÀM PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH
Using the software geogebra as a means of visual learning in teaching how to solve transformation problems
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đặng Thanh Hùng, ThS. Trần TrungTrang: 39
9MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH BIỂN, ĐẢO Ở THÀNH PHỐ ĐN
Solutions for sustainable tourism development of the sea, the island in Da Nang city
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngTrang: 45
10ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT Quả HỌC TẬPCỦA SINH VIÊN
Renovation in testing and evaluating students’ academic results
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh HồngTrang: 52
11ĐIỂM DỊ BIỆT TRONG MỤC ĐÍCH XÂM NHẬP CHÂU Á CỦA HÀ LAN SO VỚI BỒ ĐÀO NHA NHÌN TỪ KHÍA CẠNH TÔN GIÁO (THẾ KỶ XVI - XVII)
The difference in intrusion purpose between the dutch and the portuguese from the religious aspect (the sixteenth - seventeenth century)
Tác giả: ThS. Lê Thị MaiTrang: 58
12PHƯƠNG THỨC TỰ TẠO - MỘT PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA DANH HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI
The self creating method - an important method of identifying the toponymyinia grai district, Gia Lai province
Tác giả: Hồ Trần Ngọc OanhTrang: 63
13ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP (FDI) CỦA NHẬT BẢN Ở ẤN ĐỘ (1991 - 2011)
Japan‘s foreign direct investment (FDI) in India (1991 - 2011)
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Văn SangTrang: 71
14ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP (FDI) CỦA TAIWAN VÀO VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ ĐẶC ĐIỂM
Direct investment of Taiwan in Viet Nam:Achievements and characteristics
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 78
15NHẬN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG HỌC SINH - SINH VIÊN
Students’ awareness of the solvereignty over the island and sea of Vietnam
Tác giả: Hoàng Văn Điền, Lương Chí Hùng, Lương Thị Vân, Trương Thị Thuỳ TrangTrang: 84
16XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐÁNH GIÁ TRONG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI
Developing the culture of evaluation in a organization with learning capability
Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân BáchTrang: 92
17CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG VÀO DẠY HỌC
How to properly understand “information technology” in its application to teaching and learning
Tác giả: ThS. Lê Viết ChungTrang: 96
18RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC THÔNG QUA HỌC PHẦN ‘CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC INTEL’
Assessment training to pre-service chemistry teachers in ‘intel-teach program’
Tác giả: Đào Thị Hoàng HoaTrang: 100
19SỬ DỰNG MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬTRONG E-LEARNING ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Using the open source to develop e-lecture in e-learning of renovating teaching methodology
Tác giả: TS. Lê Thanh HuyTrang: 108
20XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG TÁC QuảN LÝ CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
The state and orientation of management of granting diplomas – certificates in university of ducation – the university of Đa Nang
Tác giả: ThS. Hồ Thị Kim LoanTrang: 115
21KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Survey on students’ satisfaction of teaching at university of education – the university of da nang
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế AnhTrang: 123
22KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Survey on students’ satisfaction of teaching at university of education – the University of Da Nang
Tác giả: Đặng Quốc HoèTrang: 123
23TIẾP CẬN SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC- MỘT HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
Approaching interactive pedagogy – an oriented solution to improve teaching quality
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hải YếnTrang: 130
24TIẾP CẬN SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC- MỘT HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
Approaching interactive pedagogy – an oriented solution to improve teaching quality
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc LanTrang: 130