Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN29B(03).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1DESIGNING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LINE WITH STEM DIRECTION
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, TS. Thái Quốc BảoTrang: 1
2DIRECTIONS TO APPROACH STEM EDUCATION IN TEACHING PHYSICS IN PEDAGOGICAL COLLEGE
ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM
Tác giả: TS. Bùi Quang BìnhTrang: 5
3THE IMPLEMENTATION OF CREATION CONCEIVABILITY FOLLOWING INVENTION METHODOLOGY IN TEACHING AND STUDYING PHYSICS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC SÁNG TẠO THEO CON ĐƯỜNG SÁNG CHẾ TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn GiangTrang: 11
4ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Nguyễn Thị Xuân Hoài, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Nguyễn Quý Tuấn, TS. Phùng Việt HảiTrang: 17
5TEACHING AND LEARNING PHYSICS IN THE ORIENTATION OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN SECONDARY SCHOOLS - DIFFICULTIES, CHALLENGES AND VIEWS ON SOLUTIONS
DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ QUAN ĐIỂM VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Nguyễn Thanh HảiTrang: 26
6BUILDING SOME TYPES OF MECHANICAL TOOLS TO ORGANIZE STEM ACTIVITIES AND TEACHING GENERAL PHYSICS
XÂY DỰNG MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ NHIỆT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG STEM VÀ DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, TS. Tưởng Duy HảiTrang: 34
7DESIGN, MANUFACTURE AND USE LABORATORY EXPERIMENTS TO MEASURE THE THERMODYNAMIC COEFFICIENTS OF THERMOCOUPLES IN TEACHING PHYSICS 11, TO DEVELOP SCIENTIFIC COMPETENCE FOR STUDENTS
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐO HỆ SỐ NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG CỦA CẶP NHIỆT ĐIỆN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH
Tác giả: TS. Nguyễn Văn KhảiTrang: 41
8IMPROVING THE ABILITIES TO DESIGN ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENT EVALUATION
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
Tác giả: Cộng sự, TS. Nguyễn Thị Diệu LinhTrang: 47
9DESIGNING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR THE TOPICS "SIMPLE ROBOT" FOR GRADE 7 STUDENTS
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “ROBOT ĐƠN GIẢN” CHO HỌC SINH LỚP 7
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Nguyễn Quang LinhTrang: 49
10TEACHING THE TOPIC OF "MOBILE MINI-AIR CONDITIONER" (GRADE 10 PHYSICS) IN STEM - ORIENTED EDUCATION
TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CHẾ TẠO MÁY LẠNH MINI DI ĐỘNG” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
Tác giả: Cộng sự, TS. Cộng Sự 1, TS. Phùng Thị Tố LoanTrang: 59
11ORGANIZING TEACHING IN DIRECTION OF STEM EDUCATION THE KNOWLEDGE OF PHYSICS 10 THROUGH CREATING SIMPLE TOYS
TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM MỘT SỐ KIẾN THỨC VẬT LÍ 10 THÔNG QUA CHẾ TẠO ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, ThS. Hoàng Phước MuộiTrang: 66
12MAKING AND USING OPTICS LAB EXPERIMENT KIT IN PHYSICS TEACHING TO DEVELOP STUDENT’S PRACTICAL COMPETENCY
CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH
Tác giả: Cộng sự, ThS. Nguyễn Văn NghĩaTrang: 74
13REALITY AND SOLUTIONS IN TEACHING PHYSICS TO DEVELOP CREATIVE CAPABILITY FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOLS OF QUANG BINH PROVINCE
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Ở MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH HIỆN NAY
Tác giả: ThS. Bùi Ngọc NhânTrang: 81
14RESEARCH ABOUT WEBQUEST APPLICATION FOR TEACHING APPLIED PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - HUE UNIVERSITY
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBQUEST ĐỂ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ
Tác giả: TS. Nguyễn Đăng NhậtTrang: 86
15FABRICATING AN EXPERIMENTAL SYSTEM TO AUTOMATICALLY MEASURE I-V CURVES OF SOME DEVICES FOR TEACHING PHYSICS IN HIGH SCHOOL (GRADE 11)
CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐẠC TỰ ĐỘNG ĐẶC TUYẾN VOLT - AMPERE MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẰM PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4, TS. Nguyễn Tấn PhátTrang: 92
16DEVELOPING THE STUDENT PROBLEM-SOLVING CAPACITY THROUGH THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON TECHNICAL APPLICAIONS OF PHYSICS IN THE CHAPTER "GAS" - PHYSICS 10
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CÁC ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CỦA VẬT LÍ THUỘC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10
Tác giả: Cộng sự, TS. Phạm Xuân QuếTrang: 98
17THEME-BASED TEACHING APPROACHES TO PHYSICS IN HIGH SCHOOL
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Cộng sự, ThS. Trần Ngọc ThắngTrang: 104
18THE NECESSITY TO UNDERSTAND THE KNOWLEDGE OF NEW PHYSICS CURRICULUM
CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỚI MÔN VẬT LÍ
Tác giả: Cộng sự, TS. Lê Thị Thanh ThảoTrang: 110
19PRACTICAL EXERCISES TO DEVELOP STUDENT’S PROBLEM SOLVING SKILL TOWARD TEACHING CHAPTER "OSCILLATE AND MAGNETIC WAVE "- PHYSICS GRADE 12
BÀI TẬP VẬT LÍ CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 12
Tác giả: ThS. Bùi Cừ ThiệnTrang: 115
20LAMAP TEACHING METHOD AND PROBLEM SOLVING SKILL DEVELOPMENT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM
DẠY HỌC LAMAP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THCS TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: TS. Nguyễn Thị ThủyTrang: 120
21SOLUTIONS FOR TEACHING “EXPERIENTIAL-ACTIVITIES” FOR PEDAGOGICAL PHYSICS STUDENTS TO SATISFY THE REQUIREMENTS FOR GENERAL EDUCATION CURRICULUM REFORM
GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, TS. Quách Nguyễn Bảo NguyênTrang: 126
22THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIDACTIC TRANSPOSITION AND THE CURICULUM DEVELOPTMENT CAPACITY OF PEDAGOGICAL STUDENTS
MỐI QUAN HỆ CỦA NĂNG LỰC CHUYỂN VỊ DIDACTIC VỚI NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Nguyễn Thị Thanh VânTrang: 133