Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN30(04).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1WEAK LAWS OF LARGE NUMBERS FOR RANDOM WEIGHTED SUM OF PAIRWISE INDEPENDENT RANDOM VARIABLES WITH INFINITE r-th MOMENTS
LUẬT SỐ LỚN ĐỐI VỚI TỔNG NGẪU NHIÊN CÓ TRỌNG SỐ CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT CÓ MÔ MEN CẤP r VÔ HẠN
Tác giả: TS. Lê Văn DũngTrang: 1
2EFFECT OF SPIN-ORBIT COUPLING ON ELECTRONIC PROPERTIES OF MONOLAYER MoS2
ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SPIN QUỸ ĐẠO LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MoS2 ĐƠN LỚP
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn HiếuTrang: 8
3INFLUENCE OF COUPLING MECHANISMS ON THE SYMMETRY OF ENERGY GAP IN COPPER OXIDE HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TƯƠNG TÁC GHÉP ĐÔI ĐẾN SỰ ĐỐI XỨNG CỦA KHE NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CHẤT SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO CHỨA OXIT ĐỒNG
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, TS. Trần Văn LượngTrang: 13
4THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE
HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Trần Ngọc Sơn, PGS.TS. Võ Văn Minh, GV.TS. Trịnh Đăng Mậu, TS. Trần Nguyễn Quỳnh AnhTrang: 20
5WOLFE TYPE DUALITY FOR LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS
TÍNH ĐỐI NGẪU DẠNG WOLFE CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
Tác giả: Cộng sự, TS. Trần Văn SựTrang: 27
6APPLYING PROPERTIES OF DIFFERENCES TO FIND THE SUM OF LINEAR RECURRENCE SEQUENCES
ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT SAI PHÂN ĐỂ TÍNH TỔNG CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH
Tác giả: TS. Lê Hải TrungTrang: 34
7THE ROLE OF HON TAU BASE FOR THE QUANG DA REVOLUTIONARY MOVEMENT (1968-1975)
VAI TRÒ CĂN CỨ HÒN TÀU ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA ĐẶC KHU QUẢNG ĐÀ (1968-1975)
Tác giả: Lê Minh ChiếnTrang: 39
8THE ISSUE OF THE WOMEN’S EDUCATION IN THE NAM PHONG NEWSPAPER (1917-1934)
VẤN ĐỀ GIÁO DỤC PHỤ NỮ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ (1917-1934)
Tác giả: ThS. Phạm Thị Thu HàTrang: 44
9BUDDHISM SPIRITUAL TOURISM IN DA NANG: CURRENT SITUATION & DEVELOPING ORIENTATION
DU LỊCH TÂM LINH PHẬT GIÁO TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tác giả: TS. Trần Xuân HiệpTrang: 50
10RESEARCH INTO VIET’S AND TAY’S NOM POETIC STORIES FROM THE PSYCHO-CULTURAL THEORY OF ETHNICITY: HISTORY AND PROSPECTS
NGHIÊN CỨU TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI VIỆT VÀ TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI TÀY TỪ LÍ THUYẾT TÂM LÍ - VĂN HÓA TỘC NGƯỜI: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Quang HuyTrang: 58
11From visual art to the value of creative image of the comparative rhetoric in poetry
Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ
Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiTrang: 66
12THE VIEW OF TRAN DUC THAO ABOUT THE PROBLEM IN THE “GENUINE PEOPLE”
QUAN ĐIỂM CỦA TRẦN ĐỨC THẢO VỀ SỰ TỒN TẠI “CON NGƯỜI NÓI CHUNG”
Tác giả: TS. Dương Đình TùngTrang: 73
13FACTORS CAUSING THE PHENOMENON /L/, /N/
TÌM HIỂU VỀ NGUYÊN LÍ GÂY RA HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI /L/, /N/
Tác giả: ThS. Yamaoka Sho Trang: 79
14IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION UPON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CURRENT STAGE
TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân BáchTrang: 84
15A SET OF CRITERIA FOR EVALUATING BIOLOGY TEACHING SKILL FOR STUDENTS IN UNIVERSITY OF EDUCATION
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM
Tác giả: ThS. Trương Thị Thanh Mai, ThS. Lê Thị MaiTrang: 89
16THE PROCESS OF DEVELOPING INTEGRATED TEACHING TOPICS FOR NATURAL SCIENCE AT SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, TS. Phùng Việt HảiTrang: 95
17THE FACTORS AFFECTING THE SITUATION OF SOFT SKILLS TRAINING OF HO CHI MINH CITY’S STUDENTS
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Văn SơnTrang: 100
18VARK – MODEL OF LEARNING STYLE IN 2nd GRADE MATH TEACHING
VẬN DỤNG MÔ HÌNH VARK VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim ThoaTrang: 110