Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN31(05).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1DEVELOPING THE SPEAKING SKILL FOR STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF COMMUNICATION THEORY (THE CASE OF THE UNIVERSITY OF DANANG)
PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)
Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiTrang:
2VIOLENCE, TYRANNY AND SUICIDE IN VIET’S AND TAY’S NOM POETIC STORIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CASES OF TWO HEROINES IN THE TALE OF KIEU AND THE BIOOC LA FROM THE PERSPECTIVE OF THE PSYCHE, SOCIETY AND CULTURE OF ETHNICITY
CƯỠNG BỨC, ÁP CHẾ VÀ TỰ TỬ TRONG TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI TÀY: PHÂN TÍCH ĐỐI SÁNH TRƯỜNG HỢP HAI NHÂN VẬT NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN KIỀU VÀ BIOÓC LẢ TỪ GÓC NHÌN TÂM LÍ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Quang HuyTrang:
3MYTHICAL TIME IN COMTEMPORARY VIETNAMESE FICTION
THỜI GIAN HUYỀN THOẠI TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
Tác giả: GV.ThS. Ái ThoaTrang:
4THE MONROE DOCTRINE (1823): ORIGINS, PRINCIPLES AND EFFECTS
HỌC THUYẾT MONROE (1823): NGUỒN GỐC, NGUYÊN TẮC VÀ TÁC ĐỘNG
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Văn SangTrang:
5SOME NEW RESULTS IN THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION TO THE VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM AND ITS APPLICATION
MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, GVC.TS. Phạm Quý MườiTrang:
6ROMANIA'S HELP FOR VIETNAM IN THE RESISTANCE AGAINST THE UNITED STATES (1954-1975)
SỰ GIÚP ĐỠ CỦA RUMANI DÀNH CHO VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 -1975)
Tác giả: ThS. Nguyễn Thế HàTrang:
7ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CuTCNQF AND EVALUATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITIES
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỆN HOÁ HỢP CHẤT CuTCNQF VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ
Tác giả: TS. Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, ThS. Trần Đức MạnhTrang: 7
8AN INVESTIGATION INTO REPRESENTATIVE MODELS FOR INDENTIFYING ORGANIC REACTION MECHANISMS
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HOÁ ĐỂ NHẬN DIỆN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ
Tác giả: GS.TS. Đào Hùng Cường, Cộng sự, ThS. Bùi Ngọc Phương ChâuTrang: 13
9TEXTUAL SEMIOTICS AND SOME ACHIEVEMENTS IN THE SEMIOTIC STUDY OF LITERARY CRITICISM IN VIETNAM
KÝ HIỆU HỌC VĂN BẢN VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU KÝ HIỆU HỌC TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Quốc ThắngTrang: 42
10APPLING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AND EXPERIENTIAL LEARNING IN CLIMATE CHANGE EDUCATION AT HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở BẬC ĐẠI HỌC: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
Tác giả: ThS. Kiều Thị KínhTrang: 56