Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN33(02).2019

1Study on growth, development and productivity of black green bitter melon variety Kami 999 in Hoa Vang district, Da Nang city
ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, GV.TS. Nguyễn Minh LýTrang: 1
2Application of tangent equations to creative and prove some inequalities
ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Tác giả: Cộng sự, GVC.TS. Phạm Quý MườiTrang: 7
3Thermodynamic calculations of self-diffusion parameters in iron
TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG HỌC CÁC THAM SỐ TỰ KHUẾCH TÁN TRONG KIM LOẠI SẮT
Tác giả: PGS.TS. Hồ Khắc HiếuTrang: 17
4Nguyen Van Xuan and the issue of the literature - art’s viewers in Vietnam (Through the work “When the Farman Exile Returned”)
NGUYỄN VĂN XUÂN VÀ VẤN ĐỀ CÔNG CHÚNG VĂN NGHỆ Ở VIỆT NAM (QUA TÁC PHẨM KHI NHỮNG LƯU DÂN TRỞ LẠI)
Tác giả: ThS. Vũ Đình AnhTrang: 21
5Developing Team building tourism in Da Nang city now
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TEAM BUILDING Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Tác giả: TS. Lê Thị Thu HiềnTrang: 29
6The impact of “Belt and Road Initiative” on Vietnam's security and development space
Tác động của sáng kiến “Vành đai và con đường” đối với không gian an ninh và phát triển của Việt Nam
Tác giả: TS. Trần Văn HùngTrang: 36
7Postmodern people in Life and Times of Michael K
CON NGƯỜI HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI CỦA MICHAEL K
Tác giả: ThS. Chu Đình KiênTrang: 45
8The characters in Khaled Hosseini’s novels under intercultural view
NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHALED HOSSEINI DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA
Tác giả: Lê Khắc Bảo LongTrang: 53
9The formation of Baba Myonya community: an analysis on the impact of trading between Malacca and China in the century XV - XVI
SỰ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BABA NYONYA: PHÂN TÍCH TỪ TÁC ĐỘNG THƯƠNG MẠI GIỮA MALACCA VÀ TRUNG QUỐC TRONG THẾ KỈ XV - XVI
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoTrang: 62
10Evaluation on the possibility of exploiting historical-cultural relics for the tourism development in Ly Son islands district, Quang Ngai province
Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngTrang: 68
11Internet as a factor in students’ career choice: a case study involving high school students in Ho Chi Minh city and Bien Hoa city
VAI TRÒ CỦA INTERNET ĐỐI VỚI SỰ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Tác giả: ThS. Trần Thị Thanh Lan, GV.TS. Thái Huỳnh Anh Chi, GVC.ThS. Đỗ Hồng QuânTrang: 79
12The impact of students’ result assessment-evaluation on learning outcomes
ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA
Tác giả: ThS. LÊ THỊ PHƯƠNGTrang: 90