Biodiversity of flora in Trangan Ecological Tourist Zone (Ninh Binh) – Current status and potential

Đa dạng sinh học ở Khu du lịch Sinh thái Tràng An (Ninh Bình) – Hiện trạng và tiềm năng

Tóm tắt:

Khu Tràng An có 2 hệ sinh thái: hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái trên cạn có 5 quần hệ: 1) Rừng thường xanh ít bị tác động ở đai thấp trên núi đá vôi; 2) Rừng thứ sinh bị tác động mạnh ở đai cao; 3) Trảng cây bụi thứ sinh; 4) Trảng cỏ thứ sinh; 5) Trảng cây trồng. Hệ sinh thái trên cạn có 606 loài thực vật và có 179 loài động vật bao gồm 54 loài Cá, 32 loài Lưỡng cư – Bò sát, 72 loài Chim, 39 loài Thú, trong đó, có 7 loài thực vật và 12 loài động vật quí hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam. Hệ sinh thái ở nước có 258 loài thực vật trôi nổi, 60 loài thực vật lớn, 22 động vật nổi, 95 loài động vật đáy.

Abstract:

Trang An area has 2 ecosystems: the on-land ecosystem and the in-water ecosystem. In the on-land ecosystem, there are 5 formations with 606 species of vascular plants and 179 species of animals including 54 of fish, 32 of amphibia and reptiles, 79 of birds and 39 of mammals, among which there are 7 species of plants and 12 species of animals listed in the Red Book of Vietnam. In the in-water ecosystem, there are 258 phytoplankton species, 60 macrophyta species, 22 zooplankton species and 95 zoo-benthos species.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng