The impact of population changes on economic growth of Tien Giang province in the period 1999 – 2009

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 1999 – 2009

Tóm tắt:

Biến động dân số và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong những năm gần đây, đặc biệt là qua hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở cho thấy dân số tỉnh Tiền Giang có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi. Điều này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh khởi sắc trong những năm qua. Bài viết giới thiệu về những ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Tiền Giang từ năm 1999 đến năm 2009 dựa trên những chuyển biến về dân số và kinh tế trong khoảng thời gian đó

Từ khóa: dân số, biến động dân số, tăng trưởng kinh tế, Tiền Giang.

Abstract:

There must be a close relationship between population change and economic growth. Through the two population and housing censuses, Tien Giang Province’s population has recently changed positively. This has contributed to promoting the province's economic growth over the years. This article aims to introduce the impact of population changes on economic growth of Tien Giang Province from 1999 to 2009 based on the changes in population and economy during that period.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 201410920-12-14
26(01) - 20137115-03-13